Wat is rentabiliteit?

Open en demo account rechterbannerRentabiliteit is in feite de verhouding tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen van een onderneming. Een andere benaming van rentabiliteit is ook wel rendabiliteit. Hierbij wordt verwezen naar het “rendabel” zijn van een onderneming of investering.

Meteen deze kennis in de praktijk brengen? Maak een account aan bij Plus500 en ontvang €20.000,- demogeld! Met dit geld kun je flink oefenen met het beleggen op de beurs.

 

Het kengetal rentabiliteit

Onder rentabiliteit verstaat men in het algemeen de verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen waarmee dit inkomen verdiend is. De rentabiliteit vormt een belangrijke maatstaf voor de beleidsvorming van een onderneming op de lange termijn. Voor een beoordeling van de winstgevendheid van de onderneming moet de rentabiliteit bepaald worden van het totale in de onderneming werkzame vermogen. De financieringswijze speelt hierbij geen rol. De rentabiliteit van het totale vermogen worden vervolgens berekend aan de hand van het bedrijfsresultaat.

Breng hier deze kennis in de praktijk!

 

Een voorbeeld

De rentabiliteit geeft dus aan hoeveel winst er is behaald met het uitstaande geïnvesteerde vermogen. Het kengetal geeft hierbij een bepaald beeld van de winstgevendheid van een bedrijf. Hoe hoger de rentabiliteit van een onderneming is, hoe interessanter het bedrijf is voor de beleggers/investeerders. Dit zal worden toegelicht aan de hand van een klein voorbeeld:

Er zijn twee bedrijven: bedrijf X en bedrijf Z. Bedrijf X kent een rentabiliteit van 5% en bedrijf Z kent een rentabiliteit van 10%. Voor elke euro die er in bedrijf X wordt gestoken is er 5%, dus 5 cent winst gemaakt. Bij bedrijf Z is er echter op elke euro 10% winst gemaakt, dus 10 cent. Wanneer het bedrijf besluit tot het uitkeren van dividend, zal bedrijf Z meer dividend kunnen uitkeren dan bedrijf X.

 

Winstgevendheid van bedrijven

Winstgevendheid is een belangrijke voorwaarde voor bedrijven om de continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen. De rentabiliteit geeft in grote mate aan hoe de onderneming in staat is om op hun vermogen winst te kunnen maken.

U als belegger kunt wel naar de rentabiliteit van ondernemingen kijken, maar dit zal geen directe effecten hebben op de koers. De kengetallen die de liquiditeit en de solvabiliteit aangeven spelen hierbij een veel grotere rol.

 

Soorten rentabiliteit

Er bestaan drie verschillende manieren waarop men de rentabiliteit van een onderneming kan meten. Deze zijn als volgt ingedeeld:

  1. Rentabiliteit van het totale vermogen

De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) geeft een beeld van de winstgevendheid naar verhouding van het totale vermogen van de onderneming. Om de continuïteit van de onderneming te kunnen veilig stellen, zal het bedrijfsresultaat van de onderneming voldoende groot genoeg moeten zijn om de vermogensverschaffers een uitkering in de vorm van dividend of interest te kunnen doen.

De rentabiliteit van het totale vermogen wordt als volgt berekend:

                       Bedrijfsresultaat_______
RTV =    Gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen  x 100%

 

  1. Rentabiliteit van het eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) weergeeft de mate van winst die op het eigen vermogen van de onderneming wordt gemaakt. Voor de verschaffers van het eigen vermogen (de eigenaren dus) is niet het bedrijfsresultaat van belang, omdat hiermee nog eerst interest, dividend en belasting mee moet worden uitgekeerd. De berekening zal dus gaan met de winst na aftrek van interest en belasting.

De rentabiliteit van het vreemde vermogen wordt als volgt berekend:

Winst na aftrek van interest en belastingen
REV =  Gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen    x 100%

 

  1. Rentabiliteit van het vreemde vermogen

De rentabiliteit van het vreemde vermogen (RVV) geeft de mate aan waarop er winst wordt gemaakt op het vreemde vermogen dat de onderneming heeft aangetrokken. Voor de vreemd vermogensverschaffers is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het afgesproken interestpercentage. De onderneming beschouwt de betaalde interest logischerwijs als kosten. De gemiddelde rentabiliteit van het vreemd vermogen kan ook worden gezien als de gemiddelde kostenvoet van het vreemde vermogen.

De rentabiliteit van het vreemde vermogen wordt als volgt berekend:

___                    Betaalde interest    ________
RVV =  Gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen  x 100%

 

Meer weten? Bekijk ook de onderstaande video!